پرسشباسلام واحترام.
چندروزپیش به دکترمراجعه کردم به خاطردردی که درناحیه دنبالچه کمرداشتم ایشان برام سونوگرافی نوشت بعدازگرفتن سونوگرافی مشخص شدکه من سینوس پیلونیدال دارم که دکتربرام یکسری آ مپول های ضدعفونت تجویزکردولی من طبق مطالعاتی که درمورداین بیماری کردم میگن درمان دارویی تاثیرنداره خواستم نظرشمابدونم.
باسپاس

پاسخ

باسلام واحترام.
چندروزپیش به دکترمراجعه کردم به خاطردردی که درناحیه دنبالچه کمرداشتم ایشان برام سونوگرافی نوشت بعدازگرفتن سونوگرافی مشخص شدکه من سینوس پیلونیدال دارم که دکتربرام یکسری آ مپول های ضدعفونت تجویزکردولی من طبق مطالعاتی که درمورداین بیماری کردم میگن درمان دارویی تاثیرنداره خواستم نظرشمابدونم.
باسپاس

به اشتراک بگذارید :